„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.”

– Karácsony Sándor

Meggyőződésünk, hogy az pedagógusok számára a legnagyobb kihívást a környezetükben végbemenő gyors változások jelentik. Nem találunk olyan jelentős pontot az iskolák életében, működésében, amelyet az állandóság jellemezne.

E dinamikusan változó, sokszor bizonytalan helyzetet eredményező, vagy legalábbis nehezen kiszámítható történéseket előidéző környezetben nincs könnyű helyzetünk. Azonban nem zárkózhatunk el a környezetünktől, sőt alapvető feladatunk és egyben érdekünk, hogy törekedjünk a helyi társadalomba való szerves beilleszkedésre, a velünk szemben támasztott igények és céljaink harmonizálására.

Hisszük, hogy a folyamatos változás nélkülözhetetlenné teszi, hogy az iskolánk rendszeresen és szakszerűen elemezze a környezetében zajló történéseket, folyamatokat, vizsgálja a felé áramló igényeket, elemezze és értékelje saját szervezetét, működését, és mindezen információk alapján tudatosan tervezze céljait, programjait.

Célunk az, hogy az iskolánknak legyen saját értékrendje, mely a mindennapi gyakorlatban érvényesül. Nyújtson iskolánk biztonságos, rendezett környezetet a tanulók számára, alkalmazkodjon a tanulók fejlettségi szintjéhez. A környezetünk számára legyen világos, hogy a tanuló legfontosabb az iskolában, minden érte történik.
Arra törekszünk, hogy a diákok céltudatosak legyenek, jellemezze őket magas szintű morál. Jó eredményeket produkáljanak az alapvető készségek mérésekor. Legyen jó az iskola továbbtanulási mutatója. Az iskola nyitott legyen a szülők számára.
A korszerű továbbépíthető tudásanyag átadásával biztosítani akarjuk a humanista emberképnek megfelelő személyiség formálásának legátfogóbb feladata mellett, a változatos tanórán kívüli tevékenységrendszert is. Célunk az, hogy intézményünk, mint élettér, a tanulók cselekvő részvételével biztosítsa az értelmi, a testi, a lelki, a jellembeli és szociális fejlődést.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy oktató-nevelő munkánkkal szilárd alapokat teremtsünk a továbbtanuláshoz, hogy nyitottá, fogékonnyá tegyük a gyermekeket az értékek befogadására, s kreatívvá a megszerzett ismeretek és készségek alkalmazásában. Továbbá, hogy az iskolánk személyi és tárgyi környezetével, minden tevékenységével szolgálja azoknak az ismereteknek, beállítódásoknak, szokásoknak és értékrendnek a kialakulását, amelyek műveltséget adnak, előkészítik az élethosszig tartó tanulást s az embert kultúrlénnyé teszik.

Minőségi céljainknak való megfelelés biztosítja a folyamatos fejlődést a szervezetben és a pedagógiai munkában egyaránt. Ennek eredménye, hogy pedagógiai programunk alapelvei és céljai egyre magasabb szinten valósulnak meg:

Értéket közvetítünk:
Az iskolai nevelés elsősorban a tanítás-tanulás folyamatában és a tanórán kívül valósul meg. A fejlesztés nem képzelhető el a tanulók aktív közreműködése nélkül a tanulók aktivizálása érdekében arra törekszünk, hogy azonosuljanak az oktatási, nevelési célokkal, s megfelelő motivációval, folyamatos megerősítéssel biztosítjuk feladatvállalásukat.

A gyermekközpontúság munkánk sarokköve:
A pedagógia feladatát abban látjuk, hogy a tanulót képessé tegyük a feladatok megoldására. Hisszük, hogy minden ép tanuló képes a tanulási feladatokat megoldani, ha azok a meglévő ismereteire épülnek, ha rendelkezik a megoldásukhoz szükséges idővel, ha egyénre szóló segítséget kap. Az esélyegyenlőtlenség megszüntetésének útja az egyéni különbségekhez való alkalmazkodás.

A tanulást segítjük, önállóságra nevelünk, segítjük a személyiség fejlődését:
Az iskolában arra készítjük fel a tanulókat, hogy első szakképzettségük megszerzése után is képesek legyenek új további ismeretek, képzettség megszerzésére, az egész életen át való tanulásra. Az önálló tanulást a tanulási technikák elsajátíttatásával alapozzuk meg. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Alapvető feladatunk van abban, hogy a diákok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához, a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.

Vas Zoltánné
igazgató

Elérhetőségek

Főépület
2336 Dunavarsány, Árpád u. 12. OM: 032538
Telefon: 24/ 511-150; 24/ 511-151; 06-70-382-3666

E-mail: igazgato@arpadsuli.hu

Napközi épülete
2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 33.
Telefon: 24/ 511-171

Elemi iskola
2336 Dunavarsány,
Kossuth L. u. 35.
Telefon: 24/ 483-123


Adatvédelmi tisztviselő: Konkolyné dr. Ficzkó-Juhász Bernadett Ivett
Elérhetősége:
bernadett.ficzko-juhasz.konkolyne@kk.gov.hu

Az intézmény fenntartója:
Szigetszentmiklósi Tanker. Közp.
2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 1/A II. emelet
Telefon: 06-24/554-117
E-mail: annamaria.palos@kk.gov.hu
Honlap: www.kk.gov.hu/szigetszentmiklos

Navigáció